KHOA CÔNG NGHỆ

School of EngineeringChương trình đào tạo Kỹ năng

1. Kỹ năng Công nghệ thông tin cơ bản (Bậc 1).

2. Kỹ năng Công nghệ thông tin nâng cao (Bậc 2).

3. Kỹ thuật viên Công nghệ thông tin (Bậc 3).

4. Kỹ thuật viên Phát triển Website (Bậc 3).

5. Kỹ thuật viên Đồ họa máy tính (Bậc 3).

6. Kỹ thuật viên Lập trình Python (Bậc 3).


Chương trình đào tạo Trung cấp và Cao đẳng

1. Trung cấp Công nghệ thông tin (Bậc 4).

2. Cao đẳng Công nghệ thông tin (Bậc 5).


Chương trình đào tạo Đại học

1. Đại học Công nghệ thông tin (Bậc 6).